MILJÖPOLICY


MILJÖPOLICY

_______________________________________________

Expressgruppen i Norr AB arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor inom verksamheten för att minska företagets
påverkan på miljön samt klimatet. Detta görs genom en miljöpolicy som är uppdelad i tre punkter: ”mål”, ”arbetssätt”
samt ”utvärdering och ansvar”. Miljöpolicyn är till för att säkerställa att alla lagar och föreskrifter som berör
verksamheten efterlevs.


Mål

Expressgruppen i Norr AB mål är att upprätta en policy och strategi som grundar sig på att vara ett hållbart företag som
arbetar för att minska företagets miljöavtryck. Detta ska göras genom aktiva och medvetna val gällande bussar, underhåll,
bränsle samt teknik till trafikplanering. Expressgruppen i Norr AB arbetar därför aktivt med att:

– Minska företagets miljöpåverkan och miljöavtryck

– Bidra och arbeta för att kollektivtrafiken ska kunna hjälpa till att minska antalen privata fordon i trafiken

– Ställa miljökrav på leverantör vid eventuella inköp

– Arbeta med metoder för att minska bränsleutsläpp

– Låta miljöarbetet genomsyra hela företagets tankesätt

– Utbilda personal för att de ska aktivt ska kunna medverka i miljöarbetet och förstå den enskilda individens påverkan
på miljön

– Vara med och skapa ett hållbart resande

– Arbeta med miljöfrågor inom hela företaget för att stärka företagets konkurrensfördelar


Arbetssätt

– Följa tillämpande lagar och krav på fordon

– Följa lagar och föreskrifter vid inköp av fordon, material och tjänster till företaget, utifrån miljöaspekter

– Arbeta och följa företagets miljöpolicy

– Utbilda personal om miljöpåverkan och på så sätt stärka deras kunskap inom hållbarhet

– Lagra och hantera kemiska och tekniska produkter enligt leverantörens anvisningar

– Miljösortera

– Arbeta och verka för en lågenergiförbrukning inom hela företaget

– Hantera återvinning och sortering av kemikalier samt drivmedel på rätt sätt

– Tillämpa eco-driving och sparsam körning för att minska bränsleutsläpp och skapa lägre drivsmedelsförbrukning

– Genomföra smart trafikplanering och därmed planera körsträckor i förväg och på så sätt kunna framföra fordonet med så lite
miljöpåverkan som möjligt

– Aktivt arbeta med att utvärdera och identifiera miljörisker inom företaget

– Integrera miljöfrågor inom förtagets marknadsföring

– Ställa krav på leverantörer genom att de ska följa utfärdade miljölagar


Utvärdering & ansvar

– Kontinuerligt uppdatera miljöpolicyn

– Regelbundet utvärdera företagets påverkan på miljön

– Utföra lämpliga åtgärder för att personal ska kunna följa miljöpolicyns arbetssätt

– Se till att miljöpolicyn efterlevs och upprätthålls

– Se till att nya medarbetare är väl informerade om hur företaget arbetar med miljöpolicyn

– Utvärdera miljörisker företaget kan ha och arbeta för att minska dessa